Uy Võ Lê 8746 Uy Võ Lê

Chức năng: Xuất Excel

tả

  • Xuất “Schedule” hoặc thuộc tính tự chọn từ Revit sang tập tin excel.

Sử dụng

I. Xuất từ Schedule

  1. Chọn nơi lưu.
  2. Chọn Schedule cần xuất.

 

II. Xuất từ Thuộc Tính

  1. Chọn Category.
  2. Chọn “Instance Parameter” để lấy giá trị parameter instance, bỏ chọn lấy giá trị của type parameter.
  3. Nhấp [Tải lại] để lấy danh sách Parameter tương ứng với Category.
  4. Chọn các parameter cần xuất giá trị từ danh sách bên trái sang danh sách bên phải.
  5. [Xuất]

III. Kết quả

 


Reply 1

Uy Võ Lê Uy Võ Lê

Video hướng dẫn xuất thống kê giá trị của parameter: