Uy Võ Lê 1990 Uy Võ Lê

Tựa như Family trong Revit, Parameter của Revit cũng có Parameter Hệ Thống (Builtin Parameter) và Parameter do người dùng tạo (gồm Project Parameter và Shared Parameter, sau đây tôi sẽ gọi chung là User Parameter: nghĩa là parameter do người dùng tạo ra).

 • Builtin Parameter: Parameter mặc định/có sẵn của đối tượng (element) trong Revit.
  • Ví dụ như: Comments có tên Builtin Parameter là ALL_MODEL_INSTANCE_COMMENTS.
 • User Parameter là parameter do người dùng tự khởi tạo, ví dụ như "Ten Doi Tuong" hoặc là "Element Name".

 

Cách lấy giá trị của Parameter

 • Builtin Parameter:
  1. Parameter param = element.get_Parameter(BuiltinParameter.ALL_MODEL_INSTANCE_COMMENTS);
  2. Parameter param = element.LookupParameter("Comments");
 • User Parameter:
  1. Parameter param = element.LookupParameter("Ten Doi Tuong");
  • Nếu element có 2 parameter cùng tên là "Ten Doi Tuong" thì Revit API sẽ tự trả về giá trị parameter đầu tiên.

Ưu/khuyết điểm

 • Builtin Parameter: không phụ thuộc vào ngôn ngữ đang sử dụng của người dùng Revit. Nếu Revit người dùng sử dụng tiếng Anh, thì khi bạn dùng cách 2 để lấy parameter sẽ thành công, nhưng nếu người dùng sử dụng ngôn ngữ khác thì tên của parameter không phải là "Comments" nữa. Vì vậy, nếu parameter của bạn muốn lấy là BuiltinParameter thì bạn nên sử dụng cách 1.
 • User Parameter: nếu element có từ 2 parameter trở lên giống tên nhau thì sẽ trả về parameter đầu tiên, điều này có thể dẫn đến lẫn lộn parameter.

Reply 0