Uy Võ Lê 6030 Uy Võ Lê

 

Subcribe kênh youtube để xem các video mới: https://leuyvo.com/youtube-channel

Link tải các thành phần cần thiết:

  1. Link Revit SDK: https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/revit
  2. Link Revit Lookup Tool: https://lookupbuilds.com/index.html?prefix=releases/
  3. Link Add-in Manager: https://drive.google.com/open?id=1LMhr2A9UvrxAMa2XaDQz6Hg1Sm-ez4jE (có sẵn trong SDK các bản 2019 trở xuống, 2020 thì không thấy, nên nếu các bạn download các bản SDK 2019 trở xuống thì không cần download link này).
  4. Link Visual Studio Community: https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/
  5. Revit Addin Wizards, download về copy vào [My Documents]\Visual Studio 2015\Templates\ProjectTemplates\Visual C#
  6. Hướng dẫn khởi tạo dự án trong VS: https://vietbimcoder.com/revitapifirststep/
  7. Link tham khảo :

Reply 0