Uy Võ Lê 1365 Uy Võ Lê

Nội dung buổi 11

 1. Sử dụng LRE tạo Parameter.
 2. Ứng dụng (1) để ghi giá trị vào Parameter.


Link download thư viện LRE: https://leuyvo.com/getLRE

 • LRE bản 1.0.4 (12/09/2019)
 • Chọn phiên bản Revit bạn sử dụng tương ứng, hiện tại chỉ có Revit 2018. Tạm thời bạn có thể sử dụng bản 2018 này trên cả Revit 2019 và 2020.
 • Giải nén file .zip bạn có file *.dll, Add Reference vào dự án của bạn và thử sử dụng.

 


Code Tham khảo

    public Result Execute(
     ExternalCommandData commandData,
     ref string message,
     ElementSet elements)
    {
      UIApplication uiapp = commandData.Application;
      UIDocument uidoc = uiapp.ActiveUIDocument;
      Application app = uiapp.Application;
      Document doc = uidoc.Document;

      Reference reference = uidoc.Selection.PickObject(Autodesk.Revit.UI.Selection.ObjectType.Element);
      Element element = doc.GetElement(reference);

      CategorySet categorySet = new CategorySet();
      categorySet.Insert(Category.GetCategory(doc, BuiltInCategory.OST_StructuralFraming));
      categorySet.Insert(Category.GetCategory(doc, BuiltInCategory.OST_Floors));


      CustomParameter customParameter = new CustomParameter("LUV_Comments", "Comments", BindingType.Instance
        , ParameterType.Text, BuiltInParameterGroup.PG_IDENTITY_DATA, categorySet, true, true);

      DefinitionFile definitionFile = app.OpenSharedParameterFile();

      using (Transaction t = new Transaction(doc, "Create Parameter"))
      {
        t.Start();
        Definition definition = customParameter.CreateParameter(definitionFile, uiapp, "LUV_Lesson_11");
        element.get_Parameter(definition).Set("123");

        t.Commit();
      }

      return Result.Succeeded;
    }

 


Reply 0