Uy Võ Lê 2037 Uy Võ Lê

Video hướng dẫn

Đừng quên subcribe kênh youtube của mình để cập nhật video mới nhất.

 • Tạo Ribbon Tab, tạo panel, tạo button cho Revit.

Code Tham khảo

  class App : IExternalApplication
  {
    private readonly string _path = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
    private readonly string TabName = "LRE Project";

    public Result OnStartup(UIControlledApplication a)
    {
      //Tạo Tab
      CreateTab(a);

      return Result.Succeeded;
    }

    public Result OnShutdown(UIControlledApplication a)
    {
      return Result.Succeeded;
    }


    private void CreateTab(UIControlledApplication a)
    {
      a.CreateRibbonTab(TabName);

      Create_Panel_Help(a);
    }

    private void Create_Panel_Help(UIControlledApplication a)
    {
      RibbonPanel p = a.CreateRibbonPanel(TabName, "LUV Panel");

      PushButtonData d1 = new PushButtonData("About",
        "Giới Thiệu",
        _path, "LUV_Revit_Tools_v2.About_Me.About");
      d1.ToolTip = "Bấm vào đây để xem giới thiệu..";
      BitmapImage d1Image = new BitmapImage(
        new Uri("pack://application:,,,/LUV_Revit_Tools_v2;component/")
        );
      d1.LargeImage = d1Image;

      p.AddItem(d1);
    }
  }

 


Reply 0