Uy Võ Lê 1207 Uy Võ Lê

Tính diện tích bóng đổ trong Revit


Video hướng dẫn

 


Mục đích công cụ Shading Area

  • Tính diện tích bóng đổ dựa trên cài đặt Sun Path Settings của view hiện tại.
  • Có thể áp dụng cả cho các elements trong file Revit links.

Các bước thực hiện (xem cụ thể trong video ở trên)

  1. Mở công cụ [Shading Area]
  2. Chọn Ground Plane (nếu muốn chọn khác với cài đặt trong Sun Path Settings).
  3. Chọn đối tượng muốn áp dụng để tính toán. Công cụ có thể tính toán đồng thời đối tượng trong project hiện tại cũng như trong Revit link project.
  4. Nhấp [Run] để chạy.
  5. Nếu tính toán thành công, công cụ sẽ tạo một đối tượng bóng đổ tương ứng, kèm với giá trị diện tích bóng đổ được gán vào parameter "LUV.Shading_Area".
  6. Sau khi chạy, kiểm tra lại trong mục [Report] để kiểm soát các đối tượng bị lỗi (nếu có).

 


Một số hình ảnh

Giao diện chính của công cụ

 

Kết quả công cụ đã thực hiện: bóng đổ màu vàng.

 


Reply 0