Uy Võ Lê 374 Uy Võ Lê

Hướng dẫn

  1. Chọn đối tượng cần ghi nhận tọa độ.
  2. Option:
    • Ignore if distance is less than: không ghi nhận giá trị khoảng cách nếu đối tượng cách trục < [giá trị] mm. Ví dụ: giá trị bạn nhập là 100mm thì trong trường hợp cột cách trục X một khoảng 50mm < 100mm, thay vì ghi nhận giá trị X(50) thì chỉ là X.
  3. Nhấp run để thực thi.

Kết quả

 


Reply 0