Uy Võ Lê 599 Uy Võ Lê

Mời xem video hướng dẫn:

 

Hướng dẫn chọn View/Sheet để hiển thị trên 3D tại: https://btm.leuyitc.com/thread/14/chon-viewsheet-muon-hien-thi-tren-cloud/


Reply 1