Uy Võ Lê 1710 Uy Võ Lê

Các bạn có thể tự gia hạn giấy phép sử dụng LUV Revit Tools v2 mà không phải tạo mới:

  1. Vào My License: https://btm.leuyitc.com/MyAccount/MyLicenses
  2. Trước khi giấy phép hết hạn 1 tuần, ở giấy phép sẽ xuất hiện nút [Renew License].
  3. Nhấp vào [Renew License], hệ thống thông báo thành công là xong.

 

 


Reply 0